Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

  1. In deze algemene voorwaarden wordt onder "dienstverlener" Pjotr Cornelis verstaan. Onder "klant" wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de diensten van Pjotr Cornelis.
  2. Deze algemene voorwaarden regelen elke overeenkomst & dienstverlening tussen de dienstverlener en de klant. De klant wordt geacht ze te aanvaarden, zelfs indien ze in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
  3. De dienstverlener behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar algemene voorwaarden indien dit noodzakelijk blijkt om de dagelijkse werking te verbeteren.
 2. Deelname

  1. Deelname aan sessies, evenementen, workshop en dergelijke meer, georganieerd door de dienstverlener, gebeurt steeds op eigen verantwoordelijkheid van de klant. De dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor schade of kosten geleden door de klant tijdens zijn aanwezigheid op of verplaatsing van en naar het gebeuren.
  2. Om deel te nemen aan tekensessies met naakt model moet de klant meerderjarig zijn, tenzij schriftelijke toestemming van een voogd. De dienstverlener kan toegang weigeren bij twijfel.
  3. De klant respecteert de geldende veiligheidsmaatregelen zoals aangegeven door de overheid en/of de dienstverlener. Indien de klant deze niet volgt kan de toegang ontzegd worden.
  4. De klant verwittigt de dienstverlener minimum 24 uur voor aanvang van de tekensessie indien hij of zij niet aanwezig kan zijn.
  5. Indien de klant niet kan deelnemen aan een tekensessie van de dienstverlener wegens inbreuk op deze algemene voorwaarden of andere afspraken specifiek aan een evenement, heeft de klant geen recht op terugbetaling.
 3. Verkoop

  1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur of de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hier zijn vermeld.
  2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de dienstverlener, behoud deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij/zij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
  3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten toekomen binnen de 10 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de verkoop van de goederen.
  4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 10 dagen na factuurdatum. Men wordt verzocht steeds datum en nummer van factuur te vermelden.
  5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
  6. Zolang de goederen niet volledig werden betaald, blijven deze eigendom van de dienstverlener.
  7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschulidigd van 10% op het factuurbedrag.
  8. Eenzelfde vergoeding is verschuldigd door de dienstverlener bij laattijdige levering die niet te wijten is aan overmacht.
  9. In geval van annulatie van bestelling is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de bestelling, met een minimum van 30euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.
  10. Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoud de dienstverlener het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 30 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de klant.
  11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d. ...
  12. De dienstverlener behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
  13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.
  14. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestaties of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
  15. Bij niet-betaling behoudt de dienstverlener zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
  16. Bij niet-betaling behoudt de dienstverlener zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
  17. De goederen worden verzonden op risico van de klant, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de klant.