Privacy beleid

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van diensten en/of u die zelf verstrekt.

Volgende gegevens worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website, noch de verstrekte diensten hebben de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Controle is echter niet mogelijk. Het is dan ook aangeraden voor ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld werden over een minderjarige, neem dan contact op via info@pjotrcornelis.be. Deze informatie zal worden verwijderd.

Doel en grondslag om gegevens te verwerken

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolder.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • U te informeren over wijzigingen van diensten, producten, ...
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen besluiten genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden onder geen beding verkocht aan derden. Deze worden uitsluitend verstrekt indien nodig voor uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht wordt een bewerkingsovereenkomst gesloten om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vetrouwelijkheid.

Cookies of vergelijkbare technieken

Cookies, of vergelijkbare technieken, worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pjotrcornelis.be.

Gelieve een kopie van identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen vier weken zal op uw verzoek worden gereageerd.

Als u het niet eens bent met de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel)

Beveiliging van persoonsgegevens

Pjotr Cornelis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pjotrcornelis.be